برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3647)

2-2-1-10 رویکرد نسلی ویلیام اشتراوس و نیل هاو362-2-1-11 رویکرد نسلی وایت382-2-2 نظریه‌های روانشناسی و روان‌شناسی اجتماعی382-2-2-1طبقهبندی روکیچ از ارزشها382-2-1-2 طبقهبندی شواتزر از ارزشها392-2-1-3 تئوری حشو ارزشی گودنو402-2-1-4 آلپورت412-3 چارچوب مفهومی پژوهش42فصل سوم: روششناسی تحقیق 3-1 ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع تحقیق c (3646)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید منابع اصلی تولید لجن در تصفیه خانه های فاضلاب حوضهای ته نشینی هستند اما واحدهای تغلیظ، تثبیت، آماده سازی ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3645)

1-15-2-8. آزمایش اسلامپ بتن الیافی…………………………………………………………………………………………….261-16. نانو مواد ها و مشخصات آنها…………………………………………………………………………………………………….261-16-1. مواد نانو کمپوزیت………………………………………………………………………………………………………………..271-16-2. بتن با عملکرد بالا (HPC) ………………………………………………………………………………………………..271-16-3. نانو سیلیس آمورف……………………………………………………………………………………………………………..27 سایت منبع پایان نامه 1-16-3-1. نانوسیلیس و مقایسه بعضی خواص آن با ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3644)

1-14-3- اثرات تنش شوری بر محتوی پراکسید هیدروژن در بادام و سایر درختان میوه………………………………………………………..331-14-4- اثرات تنش شوری بر محتوی پروتئینهای محلول کل در بادام و سایر درختان میوه……………………………………………….341-14-5- اثرات تنش شوری بر سنتز تنظیم کنندههای ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه c (3643)

1-2-2-3-4. انحراف معیار برآورد (خطای استاندارد)……………………………………………………………………….21 1-2-2-3-5. میانگین خطای مطلق (MAE) یا میانگین انحراف مطلق (MAD)……………………….22 1-2-2-3-6. میانگین مجذورات خطا (MSE)…………………………………………………………………………………22 1-2-2-3-7. ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)…………………………………………………………………………..22 1-2-2-3-8. میانگین قدر مطلق خطای نسبی (MARE)…………………………………………………………………23فصل دوممروری ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع مقاله c (3642)

4-6-2- انسجام و یکپارچگی فعالیت………………………………………………595-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین…………………………………………627-6-2- کارایی زنجیره تأمین…………………………………………………………648-6-2- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………..65فصل سوم: روش شناسی تحقیق1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….682-3- جامعه آماری………………………………………………………………………..703-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………70 4-3- روش های گرد آوری اطلاعات……………………………………………….71 سایت منبع پایان ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3641)

1-2. معنای عدالت81-3. پیشینه معرفتی عدالت پژوهی13 1-3-1. افلاطون14 1-3-2. ارسطو16 1-3-3. فارابی18 1-3-4. خواجه نصیرالدین طوسی19 1-3-5. رالز211-4. مفاهیم همسو23 1-4-1. قســط23 1-4-2. انصاف24 1-4-3. مسـاوات25 1-4-4. حق261-4. مفاهیم ناهمسو30 1-4-1. ظـلم و جور30 ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3640)

2-1-1-3 عوامل غرور33 2-1-1-4 واژه‌های مترادف با غرور34 2-1-1-5 انواع غرور در قرآن402-1-2 غرور در روایات452-1-3 جایگاه تواضع در روایات532-1-4 حکم اخلاقی غرور532-1-5 مصادیق غرور مثبت54 2-1-5-1 تکبر در برابر متکبر54 2-1-5-2 تکبر زن در ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3639)

منابع ……………………………………………………………………………………………………………. مقدمه(1) موضوع تحقیق: بررسی حسن و قبح ذاتی به عنوان نظریه پذیرفته شدهی علمای شیعه و ربط و نسبط آن با نظریات وظیفه گرا و غایات گرا موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق رایگان c (3637)

1-2-2. علّت تامّه و علّت ناقصه181-2-3. علّت بسیط و مرکب181-2-4. علّت بی‌واسطه و باواسطه181-2-5. علّت انحصاری و جانشین‌پذیر181-2-6. علّت داخلی و خارجی191-2-7. علّت حقیقی و اعدادی191-2-8. علّت مقتضی و شرط191-3. منشاء تصور علیّت201-3-1. نظریه‌ی عقل‌گرایان201-3-2. ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3636)

سایت منبع پایان نامه 3-1- اثبات بقای نفس به ‌طور کلی743-2- اثبات بقای نفس پس از فساد بدن76نتیجه گیری79فصل چهارم: این‌همانی و جاودانگی801- رابطه‌ی این‌همانی و جاودانگی812- انواع جاودانگی انسان832-1- جاودانگی عرفی832-1-1- جاودانگی انسان در ادامه مطلب…