پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3627)

نتیجه گیری43فصل دوم : بحران هویت قومی در ایرانمقدمه454-2-1-عوامل بحران هویت قومی464-2-2-عوامل اجتماعی بحران464-2-2-1-تعدد و تنوع قومی464-2-2-2-تعدد و تنوع زبان و گویش474-2-2-3-تنوع و تعدد دینی مذهبی474-2-2-4-عامل جمعیتی (دموکرافیک)484-2-2-5-منشا قومی نژادی ناهمگون نخبگان سیاسی یا نظامی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3625)

4-3-1رده‌بندی سبک………………………………………………………………………………………………614-3-2رده‌بندی دستگاه‌های موسیقی سنتی…………………………………………………………..664-3-3پیشنهاددهی با استفاده از ویژگی Area Method Of Moment of MFCC684-4ارزیابی معیارشباهتپروفایل…………………………………………………………………………………………..694-5نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………..69فصلپنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….715-2دستاوردهایتحقیق…………………………………………………………………………………………………………..725-3محدودیتهایتحقیق………………………………………………………………………………………………………735-4کارهایآینده…………………………………………………………………………………………………………………….73فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل2-1-فلوچارتمحاسبههیستوگرامضرب……………………………………………………………………….17شکل 2-2- نمونههیستوگرامضرب…………………………………………………………………………………………17شکل2-2-معیارspectral fluxبرایspeechتقریبابالاترازاینمقداربرایmusicاست.25شکل2-4-درصدفریم‌هایباانرژیپایین………………………………………………………………………………26شکل2-5-یکنمونهدرختتصمیمگیری…………………………………………………………………………….29شکل3-1- پراکندگیتعدادویژگی‌هادردسته‌های مختلف…………………………………………………..44شکل3-2- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایسبک‌هایمختلف………………………………………………..45شکل3-3- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایدستگاه‌های مختلف……………………………………………..46شکل3-4-روشمحاسبهArea Method of Moments of ادامه مطلب…

By 92, ago