پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3636)

سایت منبع پایان نامه 3-1- اثبات بقای نفس به ‌طور کلی743-2- اثبات بقای نفس پس از فساد بدن76نتیجه گیری79فصل چهارم: این‌همانی و جاودانگی801- رابطه‌ی این‌همانی و جاودانگی812- انواع جاودانگی انسان832-1- جاودانگی عرفی832-1-1- جاودانگی انسان در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3647)

2-2-1-10 رویکرد نسلی ویلیام اشتراوس و نیل هاو362-2-1-11 رویکرد نسلی وایت382-2-2 نظریه‌های روانشناسی و روان‌شناسی اجتماعی382-2-2-1طبقهبندی روکیچ از ارزشها382-2-1-2 طبقهبندی شواتزر از ارزشها392-2-1-3 تئوری حشو ارزشی گودنو402-2-1-4 آلپورت412-3 چارچوب مفهومی پژوهش42فصل سوم: روششناسی تحقیق 3-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (3637)

1-2-2. علّت تامّه و علّت ناقصه181-2-3. علّت بسیط و مرکب181-2-4. علّت بی‌واسطه و باواسطه181-2-5. علّت انحصاری و جانشین‌پذیر181-2-6. علّت داخلی و خارجی191-2-7. علّت حقیقی و اعدادی191-2-8. علّت مقتضی و شرط191-3. منشاء تصور علیّت201-3-1. نظریه‌ی عقل‌گرایان201-3-2. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3639)

منابع ……………………………………………………………………………………………………………. مقدمه(1) موضوع تحقیق: بررسی حسن و قبح ذاتی به عنوان نظریه پذیرفته شدهی علمای شیعه و ربط و نسبط آن با نظریات وظیفه گرا و غایات گرا موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3641)

1-2. معنای عدالت81-3. پیشینه معرفتی عدالت پژوهی13 1-3-1. افلاطون14 1-3-2. ارسطو16 1-3-3. فارابی18 1-3-4. خواجه نصیرالدین طوسی19 1-3-5. رالز211-4. مفاهیم همسو23 1-4-1. قســط23 1-4-2. انصاف24 1-4-3. مسـاوات25 1-4-4. حق261-4. مفاهیم ناهمسو30 1-4-1. ظـلم و جور30 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3642)

4-6-2- انسجام و یکپارچگی فعالیت………………………………………………595-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین…………………………………………627-6-2- کارایی زنجیره تأمین…………………………………………………………648-6-2- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………..65فصل سوم: روش شناسی تحقیق1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….682-3- جامعه آماری………………………………………………………………………..703-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………70 4-3- روش های گرد آوری اطلاعات……………………………………………….71 سایت منبع پایان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3643)

1-2-2-3-4. انحراف معیار برآورد (خطای استاندارد)……………………………………………………………………….21 1-2-2-3-5. میانگین خطای مطلق (MAE) یا میانگین انحراف مطلق (MAD)……………………….22 1-2-2-3-6. میانگین مجذورات خطا (MSE)…………………………………………………………………………………22 1-2-2-3-7. ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)…………………………………………………………………………..22 1-2-2-3-8. میانگین قدر مطلق خطای نسبی (MARE)…………………………………………………………………23فصل دوممروری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3644)

1-14-3- اثرات تنش شوری بر محتوی پراکسید هیدروژن در بادام و سایر درختان میوه………………………………………………………..331-14-4- اثرات تنش شوری بر محتوی پروتئینهای محلول کل در بادام و سایر درختان میوه……………………………………………….341-14-5- اثرات تنش شوری بر سنتز تنظیم کنندههای ادامه مطلب…

By 92, ago