پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3645)

1-15-2-8. آزمایش اسلامپ بتن الیافی…………………………………………………………………………………………….261-16. نانو مواد ها و مشخصات آنها…………………………………………………………………………………………………….261-16-1. مواد نانو کمپوزیت………………………………………………………………………………………………………………..271-16-2. بتن با عملکرد بالا (HPC) ………………………………………………………………………………………………..271-16-3. نانو سیلیس آمورف……………………………………………………………………………………………………………..27 سایت منبع پایان نامه 1-16-3-1. نانوسیلیس و مقایسه بعضی خواص آن با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3625)

4-3-1رده‌بندی سبک………………………………………………………………………………………………614-3-2رده‌بندی دستگاه‌های موسیقی سنتی…………………………………………………………..664-3-3پیشنهاددهی با استفاده از ویژگی Area Method Of Moment of MFCC684-4ارزیابی معیارشباهتپروفایل…………………………………………………………………………………………..694-5نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………..69فصلپنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….715-2دستاوردهایتحقیق…………………………………………………………………………………………………………..725-3محدودیتهایتحقیق………………………………………………………………………………………………………735-4کارهایآینده…………………………………………………………………………………………………………………….73فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل2-1-فلوچارتمحاسبههیستوگرامضرب……………………………………………………………………….17شکل 2-2- نمونههیستوگرامضرب…………………………………………………………………………………………17شکل2-2-معیارspectral fluxبرایspeechتقریبابالاترازاینمقداربرایmusicاست.25شکل2-4-درصدفریم‌هایباانرژیپایین………………………………………………………………………………26شکل2-5-یکنمونهدرختتصمیمگیری…………………………………………………………………………….29شکل3-1- پراکندگیتعدادویژگی‌هادردسته‌های مختلف…………………………………………………..44شکل3-2- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایسبک‌هایمختلف………………………………………………..45شکل3-3- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایدستگاه‌های مختلف……………………………………………..46شکل3-4-روشمحاسبهArea Method of Moments of ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3627)

نتیجه گیری43فصل دوم : بحران هویت قومی در ایرانمقدمه454-2-1-عوامل بحران هویت قومی464-2-2-عوامل اجتماعی بحران464-2-2-1-تعدد و تنوع قومی464-2-2-2-تعدد و تنوع زبان و گویش474-2-2-3-تنوع و تعدد دینی مذهبی474-2-2-4-عامل جمعیتی (دموکرافیک)484-2-2-5-منشا قومی نژادی ناهمگون نخبگان سیاسی یا نظامی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3628)

3 – 4 تهدید تمدن ها از داخل …………………………………………………………………………………………………………………………. 703 – 5 شکاف تمدن ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 713 – 6 الگوی نظریه فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 713 – 7 سیاست از نگاه نظریه ی فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………. 743 – ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3629)

2-4 نتیجه گیری46فصل سوم : وضعیت جمعیت شناختی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر تنوع قومی)3-1مقدمه…………………………………………………………… 483-2 بررسی وضعیت تنوع قومی در جهان483-3 تنوع قومی در ایران و علل آن523-4 علل گونا گونی قومی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (3630)

2-4-1) الگوریتم ژنتیک (GA)……………………………………………………………………………………………………………………………….23 2-4-1-1) اصول الگوریتم‌های ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………24 2-4-1-2) روش‌های انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………….252-5) ایجاد مدلهای آماری 26 2-5-1) رگرسیون خطی چندگانه…………………………………………………………………………………………………………..26 2-5-2) شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه(MLP)…………………………………………………………………………………….27 2-5-2-1) تک نرون و ساختار (MLP)………………………………………………………………………………………………..28 2-5-2-2) پرسپترون چند لایه……………………………………………………………………………………………………………30 2-5-2-3) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3631)

2-3- سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (انفیس)312-3-1- دسته بندی قواعد انفیس322-3-1-1- مدل تاکاگی- سوگنو-کانگ322-4- شاخص های ارزیابی مدل های بدست آمده34فصل سوم: بحث و نتیجه گیری3-1-هدف تحقیق363-2- مدل های نیمه تجربی ارائه شده363-2-1- مدل ارائه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (3632)

فهرست طیفهافصل سوم: بحث و نتیجه گیریطیف 3-1- کروماتوگرام گازی اسانس برگ عشقه67طیف 3-2- کروماتوگرام گازی اسانس ساقه عشقه68طیف 3-3- کروماتوگرام گازی اسانس میوهعشقه69طیف 3-4- کروماتوگرام گازی اسانس میوه لیلکی70طیف 3-5- طیف جرمی نمونه جداسازی ادامه مطلب…

By 92, ago